Учебници за учебната 2014/2015 година

Списък на учебниците за 2014/2015 учебна година - VIII клас

Списък на учебниците за 2014/2015 учебна година - IX - XII клас

Бланки, образци и типови документи

УДОСТОВЕРЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ за дирекция "Социално подпомагане"

УВЕРЕНИЕ ЗА БДЖ

ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на изпит за промяна на оценка

ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на поправителен/приравнителен изпит

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на академична справка; удостоверение за завършен клас и др.

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование/ свидетелство за завършено основно образование

ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в Английска гимназия "Гео Милев"

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за освобождаване на ученик/ученичка от учебни занятия

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за освобождаване на ученик/ученичка от часовете по ФВС

Стипендии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Приложение 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ  -  ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Приложение 2 - ЗАЯВЛЕНИЕ  –  ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване ца месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Приложение 3 - ЗАЯВЛЕНИЕ  -  ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родители

Приложение 4 - ЗАЯВЛЕНИЕ  -  ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за месечна стипендия за ученици с трайни увреждания

Държавните зрелостни изпити 2015 година

 

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни

  • Български език и литература – 20 май, 2015 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май, 2015 г., начало 8:00 ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2015 г. – 5 юни 2015 г.

Сесия август-септември

  • Български език и литература – 27 август, 2015 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 28 август, 2015 г., начало 8:00 ч.
  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 31 август 2015 г. – 4 септември 2015г.

 

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

 


ЗАПОВЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ през учебната 2014-2015 г. (ДАТИ за провеждане на ДЗИ и ГРАФИК на дейностите за организацията на ДЗИ)


 

Общ успех в дипломата за средно образование

Участващите предмети и схемата за изчисляване на общия успех в дипломата за средно образование може да разгледате ТУК.

Свидетелство за основно образование

Как се изчислява среден успех за свидетелството за основно образование?

Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от годишните оценки по учебните предмети:

  • български език и литература, английски език, математика, информационни технологии, музика, изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт, изучавани в VIII клас;
  • история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, изучавани в IX клас.

 

Срещи с родители - II срок на учебната 20014//2015 г.

  Веднъж месечно срещата с родители се провежда както следва:            

Родителска среща от 18,00 ч.:       

за VІІІ и IX  клас

29.05.2015 г.

за X и XI клас

24.04.2015 г.

за XII клас

27.03.2015 г.

Среща с родители  от 17,30 до 18,15 ч.:      

за всички класове

26.06.2015 г.

ГРАФИК за срещи и консултиране на родители и ученици

Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2014/2015 година:

31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. - есенна ваканция
24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл. - коледна ваканция
31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. - зимна ваканция
02.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас  
08.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас

Неучебни дни:

20.05.2015 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2015 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика


Начало на втория учебен срок на учебната 2014 / 2015 година:

04.02.2015 г.Край на втория учебен срок на учебната 2014 / 2015 година:

14.05.2015 г. – XII клас (13 учебни седмици)
21.05.2015 г. – I клас (13 учебни седмици )
29.05.2015 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2015 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици )
30.06.2015 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2015 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )

 

Графици и програми

ГРАФИК за провеждане на контролни и класни работи

за втори срок на учебната 20014 / 2015 г.


ГРАФИК за провеждане на консултации с учениците

за втори срок на учебната 2014 / 2015 година


ГРАФИК за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт

за втори срок на учебната 2014 / 2015 година


ПРОГРАМА

ПО ГРАЖДАНСКО И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
за часовете, които не се водят от учители – специалисти, по време на заместване на отсъстващ учител


 

About Us | Site Map | Contact Us | © 2007 Английска гимназия "Гео Милев" - Русе